مشخصات فنی سازه فضاکار

مشخصات فنی سازه فضاکار

 

۱- المانها ، عضوهای باربر در شبکه سازه فضایی هستند که در دو انتها با دستگاه MIG ، MAG و گاز محافظ و گاز مخلوط ( ترکیب آرگون و  co2 ) و با جوشکاری با دستگاه رکتیفایر به مخرو طی ها متصل میگردند.

۲- گویها به صورت کروی و یا چند وجهی توپر از جنس  ۴۵ CK  بوده که به روش فورجینگ ( آهنگری گرم ) تولید میگردد.

۳- پیچهای مصرفی در المانها دارای کلاس سختی ۹/۱۰ و ۸/۸ که تستهای کششی ، درصد ازدیاد طول وسختی روی آنها اعمال می شود.

۴- کلیه متعلقات سازه اعم از المانها با رنگ کوره ای و آستر زینک کرومات و یا گالوانیزه در نظر گرفته میشود.

۵- برای بارگذاری آئین نامه شماره ۴۰۰ ایران و مبحث ششم مقررات ملی ساختمان اعمال و بدترین حالت ترکیبی بار زنده ، مرده ، باد و زلزله در نظر گرفته می شود.

۶- برای آنالیز و طراحی  قطعات آئین نامه  ASIC و نشریه ۷۴ سازمان برنامه و بودجه و مقررات ملی ساختمان ایران اعمال میشود.

۷- برای زلزله آئین نامه شماره ۲۸۰۰ ایران در نظر گرفته میشود.

۸- تحلیل سازه بوسیله نرم افزار SAP2000 مدل و آنالیز الاستیک انجام می شود.

۹- طراحی بر مبنای آئین نامه های مقررات ملی ساختمان ASIC  انجام می شود.

۱۰- لوله ها بر اساس استاندارد BS1387  میباشد.

۱۱- پرلین ها ( زیر سازی پوشش ) قبل از رنگ با آستر زینک کرومات پوشانیده میشوند و یا گالوانیزه .